Polak wie i pamięta - ZADRUGA RODZIMEJ WIEDZY

Nie rzucim Ziemi skąd nasz Ród
Przejdź do treści

Polak wie i pamięta

POLAK WIE I PAMIĘTA

Sejm Rzeczypospolitej nie zawsze składał się z polakatolików o kukułczych duszach niepolskich. Były czasy, kiedy Sejm Polski wchodzącego na salę obrad nuncjusza papieskiego witał okrzykiem: SALVE, PROGENIES VIPERARUM! (Witaj, rodzie żmijowy!).

Gdy papieże słali do Polski kohorty jezuickie z zadaniem krzewienia etyki i moralności katolickiej — w tym samym czasie, w okresie Soboru Trydenckiego, było w papieskim Rzymie, siedzibie katolicyzmu, 24 tys. prostytutek opłacających podatek papieżowi.

Potężna Polska Jagiellonów, Polska Wieku Złotego, Modrzewskich, Ostrorogów — nie była katolickim ciemnogrodem! Skatoliczona dogłębnie Polska epoki saskiej, w dobie największego upadku państwa a tryumfu katolicyzmu, miała ponad 900 klasztorów i zakonów (w Polsce Jagiellonów było ich 70) musiała wyżywić przeszło 50 tys. kleru (bo go wtedy już tyle było!); wówczas to społeczeństwo polakatolików stać było jedynie na wyłożenie 10 mln złp na utrzymanie zaledwie 18,5 tys. lichego wojska, gdy jednocześnie trwoniono na same tylko jedwabie i wina zagraniczne 34 mln złp rocznie.

Tak zgubne podobno, według naszych bieda-historyków, Liberum Veto, okazywało się dziwnie nieszkodliwe gdy chodziło o interes katolicyzmu. Gdy bowiem w roku 1658 jeden z posłów usiłował zerwać sejm przed uchwaleniem ustawy o wygnaniu innowierców, katolicka większość sejmu ustawę uchwaliła, nie zważając na żadne Liberum Veto.

Wydany na pastwę biskupów Uniwersytet Krakowski był w Europie ostatnim w przyjęciu nauki Kopernika. Dzieło wielkiego Polaka pozostawało na indeksie papieskim aż do roku 1835. Gdy w roku 1829 Warszawa stawiała pomnik uczonemu, funkcjonariusze Watykanu zbojkotowali uroczystość odsłonięcia pomnika.

Polska, w której w XVI w. jeden Kraków drukował więcej książek niż cała ówczesna Anglia, stała się w XVIII w. pustynią intelektualną, królestwem katolickich Baków (jezuita Józef Baka, 1707-1780, był symbolem dewocyjnej grafomanii).

W czasach katolickiej sasczyzny, gdy dochody biskupa krakowskiego wynosiły 1,2 mln złp — gdy Uciemnia Krakowska wydawała na kanonizację św. Jana Kantego 1 mln złp — potrzeba było nacisku obcego ambasadora, by zmusić kler do wpłacenia do skarbu Rzeczypospolitej 600 tys. złp podatku „subsidium charitativum”.

Papież Klemens XIV instruował swego nuncjusza w Polsce: „... Co szczególnie niepokoi nas, to nie tyle plany zagranicznych ministrów (mowa o zamysłach rozbioru Polski) ile lekkomyślność i obojętność katolików, a zwłaszcza biskupów. Napominamy bardziej patriotycznie nastawionych biskupów, by nie występowali tak mocno w sprawie własnych, choćby najbardziej oczywistych i ważnych pretensji, lecz by przypomnieli sobie, że są w pierwszym rzędzie katolikami, a później dopiero Polakami".

Gdy Naród Polski legł w walce z moskiewskim najeźdźcą, papież Grzegorz XVI w encyklice z 9. czerwca 1832 roku pozwolił sobie na szkalowanie tych co życie swe za wolność oddali; co więcej, przed ogłoszeniem encykliki przesłał ją rosyjskiemu ministrowi, który dokonał ostatecznej redakcji tego niecnego carsko-papieskiego paszkwilu.

Znamienna jest zbieżność niektórych dat z dziejów upadającego Narodu. Rok 1717 to data Koronacji Obrazu w Częstochowie. To również data Sejmu Niemego — początek końca Rzeczypospolitej.

Kler katolicki, w celu ujarzmienia zdrowego ducha Narodu Polskiego, ogłosił patronem Polski biskupa-zdrajcę Stanisława ze Szczepanowa skazanego na karę śmierci legalnym wyrokiem króla polskiego Bolesława Szczodrego (przez kler zwany obraźliwie Bolesławem Śmiałym).

Gorliwi słudzy papiescy, uznając rdzennie polskie pogańskie pieśni bojowe za dzieło szatana, sprawili że Średniowieczna kantyczka mnichów niemieckich „O Gloriosa Domina” stała się raptem „starodawną pieśnią rycerstwa polskiego — Bogurodzicą”.

Z pięknej słowiańskiej kultury naszych pradziadów nie pozostało nic, żadnego dokumentu, pomnika, rzeźby, malowidła. Wszystko zostało zniszczone przez wandali w sutannach.

Opracowano na podstawie rubryki „Polak wie i pamięta” z biuletynu zadrużnego “Goreją Wici“, numery 2-6, maj-wrzesień 1944 r., Wielka Brytania.

 
II wiek - Rzymski filozof Celsus poświadcza fałszowanie pism chrześcijańskich, mówiąc o rewizjonistach: „przerabiali Pisma Święte z ich pierwotnej postaci i usunęli wszystko, co pozwalało im na odparcie skierowanych przeciwko nim zarzutów.” Uczeni wykazali, że wszystkie cztery uznane przez Kościół Ewangelie zostały przerobione i poprawione.
III wiek. Aż do III wieku wyznawcy chrystianizmu nie słyszeli o wieczystym dziewictwie Maryji. Ewangelia Mateusza informuje, iż Józef „nie zbliżał się do Maryji, aż porodziła syna”.”Zbliżenie się” oznacza w Biblii małżeńskie współżycie. (Fakt współżycia Józefa z Maryją po narodzinach Jezusa będzie oczywisty dla każdego, komu kościelne dogmaty nie zakazują logicznego wnioskowania).
312 r. Bitwa pod mostem mulwijskim – Chrześcijaństwo staje się jedną z religii państwowych Rzymu. Powstanie Instytucji Kościoła Katolickiego. Początek prześladowania i mordowania przedstawicieli innych wyznań.
319 r. Cesarz Konstantyn ustanowił prawo zwalniające kler od płacenia podatków i służby w armii.
321 r. Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty.
325 r. Cesarz Konstantyn na soborze nicejskim ustanawia kanon pisma „świętego” i „dwójce świętą” awansując Jezusa do miana Boga. Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas czczonego Mitrę. Narodziny Boga Mitry przypadające na dzień 25 grudnia, staja się datą przyjścia na świat Jezusa. Wniebowzięcie Mitry w okresie równonocy wiosennej staje się chrześcijańskim świętem Wielkanocy. W Rzymie na Wzgórzach Watykańskich, chrześcijanie przejmują świętą grotę Mitry, czyniąc z niej siedzibie Kościoła katolickiego. Występowanie wyraźnych podobieństw do mitraizmu, ojcowie chrześcijaństwa tłumaczą działalnością diabła.
330 r. Wprowadzenie zwyczaju czczenia zmarłych („świętych”) i ich relikwii.
355 r. Biskupi zostają uwolnieni spod nadzoru sądów świeckich.
360 r. Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów.
381 r. Do obowiązującej dotychczas konstantynowskiej „Dwójcy Świętej” cesarz Teodozjusz dołączył trzecia osobę, tzw.”Ducha Świętego”. Działo się to na soborze w Konstantynopolu.
391 r. W Aleksandrii Chrześcijanie spalili największą na Ziemi Bibliotekę, w której przechowywano około 700.000 starożytnych zwojów. Zamknięto starożytne akademie, skończyło się nauczanie kogokolwiek poza murami kościołów.
431 r. Wyrażenie „Xristo Tokos” – Matka Chrystusa – zostało zastąpione na „Teo Tokos” – Boga Rodzica.
539 r. Ustanowiono władze papieży oraz ofiarę mszy świętej. Na soborze w Macon biskupi glosowali nad problemem, czy kobiety maja dusze.
593 r. Papież Grzegorz I wprowadził wiarę w czyściec, dla uzdrowienia finansów kurii rzymskiej poprzez sprzedaż odpustów od kar czyśćcowych.
600 r. Wprowadzono łacinę do liturgii.
715 r. Wprowadzono modlitwy do Marii Panny oraz świętych.
726 r. W Rzymie zaczęto czcić obrazy. Kościół rzymski z Dziesięciu Boskich Przykazań usunął drugie, które brzmi: ”Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemia. Nie będziesz się im kłaniał ani służył”. Otwarło to drogę do handlu obrazami, szkaplerzami, krzyżami, posagami itp. Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Podzielił wiec kościół ostatnie przykazanie, mówiące o niepożądaniu ani żony, ani osła, ani wolu, na dwie części i odtąd katolicy mają też Dziesięć Przykazań, tak jak i Żydzi.
783 r. Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.
813 r. Ustanowiono Święto Wniebowzięcia Maryji.
993 r. Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.
X wiek – Cała Europa znalazła się pod panowaniem Kościoła. Załamuje się aktywność na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Rozpoczyna się mroczny okres w historii Europy.
1000 r. Ustanowiono Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zadusznych.
1015 r. Wprowadzono celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny. (Przedtem duchowni mieli zony i dzieci).
1077 r. Papież Grzegorz VII ustanowił „klątwę”.
1095 r. Papież Urban II wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę. Zainicjował w ten sposób pierwsza wyprawę krzyżową. Papież ogłosił, iż „Wyklęty będzie ten, kto powstrzyma swój miecz przed rozlewem krwi”.
1099 r. Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie. Kronikarz Rajmund pisał: Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzałów lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych”.
XII wiek – Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu głosił, ze zwierzęta nie maja życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz, że „przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i śmierć należą do nas”.
1116 r. Sobór Laterański ustanowił spowiedź „na ucho”. Taka forma spowiedzi pozwalała na sprawowanie większej kontroli nad ludźmi, oraz na „wywiad środowiskowy”.
1140 r. Ułożono i przyjęto 7 sakramentów świętych.
1204 r. Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy kościoła zamęczyli i spalili żywcem miliony ludzi. Spalanie ludzi, praktykowane w XX wieku przez nazistów, po raz pierwszy zastosowane było na skale masowa przez chrześcijańską inkwizycje. Majątki „heretyków” przejmowane były przez kościół i inkwizytorów. Jak na ironie inkwizytorzy wybierani byli najczęściej spośród dominikanów i franciszkanów, którzy ślubowali życie w ubóstwie… Nawet w XXI w Watykan nie dopuszcza nikogo do archiwów dotyczących inkwizycji. Encyklopedia katolicka” twierdzi, iż inkwizycja „dużo zdziałała dla rozwoju cywilizacji”.
1208 r. Papież Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za bron, oprócz boskiego zbawienia, również ziemie i majątek heretyków. Rozpoczęła się Krucjata Albigeńska, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się, ze Krucjata Albigeńska pochłonęła milion istnień ludzkich, i dotknęła większą część populacji południowej Francji. Przeor, dowodzący wojskami krucjaty, gdy mu się skarżono, ze trudno jest odróżnić wiernych od heretyków, odpowiedział: „Zabijać wszystkich. Bóg ich odróżni”. Papież Innocenty III twierdzi: „Każdy kto próbuje stworzyć własny wizerunek Boga niezgodny z dogmatem Kościoła musi być bez litości spalony”.
1229 r. Papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcją kar inkwizycyjnych.
1231 r. Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie. Pod względem technicznym pozwalało to uniknąć rozpryskiwania się krwi.
1252 r. Tortury zostają prawnie dozwolone przez Kościół (zostały ustanowione przez papieża Innocentego IV). Tortury obejmowały: łamanie na kole, wieszanie za ręce z ciężarami u nóg, ściskanie czułych części ciała, sadzanie na gorących węglach lub żelazie, wyłamywanie stawów, gotowanie żywcem itp. Była to „ludzka” – jak zapewnia kościół – metoda badań. Na narzędziach tortur umieszczano motto: „Chwała niech będzie panu”…
1263 r. Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedna postacią.
1264 r. Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała.
1275 r. Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował całe miasto, Florencję.
XIV wiek. Wybucha epidemia czarnej śmierci, Kościół wyjaśniał, że winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich.
1311 r. Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną koroną władcy.
1326 r. Niezgodność przesadnie bogatej organizacji Kościoła z głoszonymi przez nią ideami Jezusa Chrystusa doprowadziła do ogłoszenia bulli papieskiej „inter nonnullos”, w której uważano za herezje twierdzenia, jakoby Jezus i Jego apostołowie nie posiadali żadnej własności w postaci dóbr materialnych.
1378-1417 r. Dochodzi do tzw. „Wielkiej Schizmy”. Władza jest podzielona miedzy dwóch papieży – jednego urzędującego w Rzymie, drugiego w Avignon. Spory nie dotyczyły religii, ale polityki i władzy.
1450-1750 r. Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono setki tysięcy kobiet posądzanych o czary. Dzieci można było również oskarżać o czary: dziewczynki po ukończeniu 9,5 lat, chłopców po ukończeniu 10 lat. Młodsze dzieci torturowano w celu uzyskania zeznań obciążających rodziców. W procesach o czary brane były pod uwagę „zeznania” dwulatków. Tortury obejmowały: łamanie kołem, wieszanie za ręce, biczowanie, przypiekanie, gotowanie w oleju, wbijanie kolców w oczy, wyrywanie obcęgami piersi i narządów płciowych.
1484 r. Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice. Wiara, że zwierzęta są pośrednikami diabla, doprowadziła do załamania się naturalnej kontroli liczebności populacji gryzoni. Celem ataku gorliwych chrześcijan najczęściej były koty, wilki, węże, lisy, i białe koguty. Ponieważ wiele z tych zwierząt polowało na roznoszące choroby gryzonie, ich eliminacja wzmogła wybuchy epidemii.
1492 r. Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców.
1493 r. Bulla papieska uprawomocniła deklaracje wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. Rozpoczęła się kolejna bestialska rzeź w imię Boga. Wbijano ciężarne kobiety na pale, ćwiartowano żywcem indiańskie niemowlęta, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem, rozrywano ludzi przy pomocy koni, mordowano, gwałcono, ucinano ręce, nosy, wargi, piersi. Jezuita Jose de Anchieta, twierdził: ”Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje”. Ten oto barbarzyńca, został beatyfikowali w 1980 r. przez papieża, który nazywał go „apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy”. Bandyta, który w bestialski sposób unicestwił tysiące ludzkich istnień, uznany został za świętego… Gdy katoliccy „misjonarze” zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko 1,5 miliona. Słowo Boże zawiezione w tamte rejony „pięknie zaowocowało”. Podczas pobytu na tamtych ziemiach, papież nazwał tę zbrodnie przeciwko ludzkości „dziełem ewangelizacji i pokoju”.
1563 r. Ustalono, że tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego.
1572 r. We Francji 24 sierpnia zamordowano 10.000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: „Cieszymy się razem z tobą, że z boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków”.
1543 r. Kopernik publikuje teorię heliocentryczną. Jego dzieło trafia na kościelny indeks ksiąg zakazanych i pozostaje tam aż do 19 wieku. (Czyli aż do 19 wieku kościół uznaje, iż ziemia tkwi nieruchomo w centrum Wszechświata).
1584 r. Giordano Bruno twierdzi, iż gwiazdy są innymi Słońcami, wokół których mogą krążyć inne planety, a na nich żyć inne istoty. Za swoje poglądy zostaje spalony żywcem na stosie. Egzekucje opóźniono o dwa lata z rozkazu papieża Klemensa VIII. Papieżowi zależało, by stos na Campo dei Fiori stał się jedną z atrakcji dla pielgrzymów.
1633 r. Galileusz próbuje rozpowszechniać teorie heliocentryczna. Zostaje zatrzymany przez Inkwizycje i pod groźbą tortur zmuszony do odwołania swych poglądów. Inkwizycja skazuje go na dożywotni areszt domowy. Poglądy świętego Augustyna odzwierciedlały „naukowe” podejście Kościoła do świata: „Jest to niemożliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali się ludzie, gdyż w Piśmie Świętym nie ma wzmianki o takim rodzie wśród potomków Adama.”
1854 r. Wprowadzono dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryji Panny.
1855 r. Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił, iż „wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga”.
1870 r. Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.
Początek XX wieku – Papież Leon XIII nadal udowadnia, że najwyższa kara daje się uzasadnić następująco: „Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy wystąpią przeciw niemu i naruszą jedność duchową”.
1917 r. Tortury były prawnie dozwolone przez Kościół od roku 1252, w którym zostały ustanowione przez papieża Innocentego IV, aż do roku 1917, w którym to zaczął obowiązywać nowy "Codex Juris Canonici".
1931 r. Papież Pius XI wydaje encyklikę „Non abbiamo bisogno”, w której jest mowa o wdzięczności kościoła dla faszyzmu za zlikwidowanie wroga – socjalizmu.
1933 r. Hitler oświadczył, ze w chrześcijaństwie widzi „niezachwiany fundament moralności", dlatego „obowiązkiem naszym jest utrzymanie i rozwijanie przyjaznych stosunków ze Stolicą Apostolską”. W czasie II Wojny Światowej papież Pius XII przyjmował na codziennych audiencjach niemieckich zbrodniarzy wojennych, udzielając im błogosławieństwa.
1950 r. W petycji do Watykanu, katolicy proszą o dogmatyzacje fizycznego wniebowzięcia Maryji. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryji Panny (w Ewangeliach nie ma słowa o tym).
1965 r. Dopiero w 1965 roku kościół unieważnił potępienie Galileusza.
1968 r. Papież Paweł VI ogłasza encyklikę „Humanae vitae”, z której skutkami rodziny katolickie borykają się do dzisiaj. Jedynymi środkami regulacji urodzin dopuszczonymi przez kościół pozostaje wstrzemięźliwość płciowa i metoda kalendarzyka, a każdy stosunek płciowy ma mieć na celu poczęcie życia. Encyklika papieska nie przeszkadza jednak Watykanowi na posiadanie udziałów i czerpanie zysków z produktów firmy „Instituto Farmacologico Serono”, która wypuszcza na rynek niezwykle dochodowy środek antykoncepcyjny o nazwie „Luteolas”.
1971 r. FBI wpada na trop sfałszowanych przez nowojorskich gangsterów papierów wartościowych na sumę 14 milionów dolarów. Odbiorcą okazuje się Bank Watykański. FBI ustala ze był to zabieg próbny przed docelową operacją na kwotę 1 miliarda dolarów.
1977 r. Papież Paweł VI wyjaśnia, że kobieta ma zakazany wstęp do kapłaństwa, ponieważ „nasz Pan był mężczyzną”.
1978 r. Papieżem zostaje Albino Luciani, człowiek niezwykle skromny, postępowy i uwielbiany przez masy, którego pontyfikat trwał tylko 33 dni. Zgadzał się na stosowanie środków antykoncepcyjnych, dopuszczał kapłaństwo kobiet, sprzeciwiał się celibatowi. Postanawia zniszczyć mafijne struktury watykańskich finansów, a następnie oczyścić Watykan i Kościół z oszustów i aferzystów. Sporządza listę 121 purpuratów watykańskich do natychmiastowego zdymisjonowania. Tuż przed rozpoczęciem zaplanowanych czystek umiera 28 września po „zjedzeniu niestrawnego posiłku” (zostaje otruty?). Nie przeprowadzono sekcji zwłok. Jego testament ginie w tajemniczych okolicznościach.

(Znalezione w sieci)
Wróć do spisu treści