Projekt Statutu Zadrugi Rodzimej Wiary - ZADRUGA RODZIMEJ WIEDZY

Przejdź do treści

Menu główne:

Projekt Statutu Zadrugi Rodzimej Wiary

Archiwum WORW

Projekt Statutu Zadrugi Rodzimej Wiary

§ 1. Utworzenie wyznania.

1. ”Wyznanie Wiary Lechitów” stanowi podstawowe założenia doktrynalne wyznania, w myśl ”Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania”.


2. Wyznanie nosi nazwę: ”Zadruga Rodzimej Wiary” (wcześniej: Zrzeszenie Rodzimej Wiary), w dalszym ciągu statutu zwane w skrócie ZRW.


3. Terenem działania ZRW jest Rzeczpospolita Polska i reszta świata.


4. Siedzibą ZRW jest miasto w którym aktualnie zamieszkuje Naczelnik ZRW. Duchowymi ośrodkami są od tysiącleci czczone jako Święte Góry – Ślęża i Radunia w Ziemi Ślężan; również Święte Góry jak i inne zabytki Przyrody czczone przez członków ZRW w pozostałych dzielnicach Polski, a więc w Małopolsce, Mazowszu, Pomorzu i Wielkopolsce.


5. ZRW może tworzyć: Oddziały, Obwody i Gniazda. Są one wewnętrznymi, stopniowymi jednostkami podziały administracyjnego ZRW.


§ 2. Cele działalności i zasady ich realizacji.


1. Celem działalności ZRW jest szerzenie Rodzimej Wiary wśród Polek i Polaków na całym świecie.


2. Celem działalności ZRW jest ponadto pielęgnowanie i rozwijanie prapolskich obyczajów i obrzędów oraz inicjowanie obchodów Rodzimych Świąt, takich jak: Szczodre Gody – w pierwszy dzień zimy czyli Początek Roku Swarożego (Solarnego); Jare Gody – w pierwszy dzień wiosny; Noc Kupały (Lube Gody) – w najkrótszą noc roku; Gody Plonów – w pierwszy dzień jesieni; Dziady (Święto Przodków) – kilka razy do roku.

Osobiste święta członków ZRW to: Urodziny, Postrzyżyny lub Kosopleciny, Zaślubiny (Swadźba), Pożegnanie zmarłego. ZRW opowiada się za spopielaniem zwłok.

3. Celem działalności ZRW jest również prowadzenie badań nad Rodzimą Wiarą.


4. Kolejnym celem działalności ZRW jest pobudzenie opinii publicznej do kształtowania ustawodawstwa w kierunku rzeczywistego równouprawnienia wyznań w Polsce i na świecie.


5. ZRW zamierza wymienione cele realizować poprzez wygłaszanie pogadanek (prelekcji) i odczytów, wydawanie ulotek, czasopism i książek, organizowanie sesji naukowych i obchodów Rodzimych Świąt. W przyszłości ZRW zamierza ubiegać się o koncesję dla rozgłośni radiowej.


6. Zasadą działalności ZRW jest praca społeczna.


§ 3. Członkostwo.


1. Członkiem ZRW staje się pełnoletnia (czyli mająca ukończone 18 lat) osoba, wyrażając na piśmie wolę wstąpienia do ZRW.


2. Członkostwo ustaje w trybie naturalnym przez śmierć lub pisemne wyrażenie woli wystąpienia. Członkostwo ustaje również przez wykluczenie uchwałą wiecu – zebrania członków danej jednostki administracyjnej ZRW zwykłą większością głosów w wypadku rażącego naruszenia zasad wiary lub działania na szkodę ZRW; jednakże po uprzednim zaopiniowaniu przez kierującego dana jednostką administracyjna ZRW i zatwierdzeniu w/w głosowania przez Naczelnika (Piastuna) ZRW.


3. W spornych wypadkach Naczelnik ZRW może zawiesić członka ZRW w jego prawach na czas do sześciu miesięcy (...i co dalej? Tego pierwotne ZRW nie przewidziało).


§ 4. Obowiązki i prawa członka ZRW.


1. Członek ZRW powinien kierować się w życiu zasadami Rodzimej Wiary, spisanymi w bieżącym ”Wyznaniu Wiary Lechitów”.


2. Członek ZRW powinien szerzyć Rodzimą Wiarę – myślą, słowem i czynem.


3. Członek ZRW ma obowiązek pracy i służby dla dobra i wielkości Narodu i Państwa Polskiego oraz Rodzimej Wiary.


4. Obydwie światowe wojny i powojenne tarcia miały i mają także podłoże wyznaniowe. Przeciwdziałanie dalszemu wyniszczaniu się europejskiej rodziny narodów należy również do obowiązków członka ZRW. Obejmują one wymianę doświadczeń i współpracę ze związkami wyznaniowymi o podobnym nastawieniu tak w Polsce jak i w innych krajach.


5. Członek ZRW ma prawo brać udział w pracach nad rozwojem ZRW i jej zasad wiary.


§ 5. Organy ZRW i sposób ich powoływania.


1. Organami ZRW są:

a) Wiec ZRW – czyli ogólne zgromadzenie członków ZRW;
b) Naczelnik ZRW (Piastun ZRW);
c) Zastępca Naczelnika ZRW (Zastępca Piastuna ZRW);
d) Ława Rozjemcza ZRW, składająca się z Przewodniczącego i dwu ławników;
e) Skarbnik ZRW.

2. Naczelnik (Piastun) i Jego Zastępca są wybierani przez Wiec ZRW zwykłą większością głosów w wyborach tajnych i bezpośrednich na czas nieograniczony. Zastępca Naczelnika (Piastuna) może zostać powołany przez Naczelnika ZRW po zwolnieniu się tego stanowiska, na czas do zebrania się Wiecu ZRW.


3. Ława Rozjemcza ZRW jest powoływana przez Naczelnika (Piastuna) ZRW na czas nieograniczony.


4, Skarbnik ZRW jest mianowany przez Naczelnika (Piastuna) ZRW na czas nieograniczony.


§ 6. Uprawnienia organów ZRW.


1. Wiec ZRW rozważa zasady wiary oraz może podejmować chwały odnośnie ich, wytycza kierunki działania ZRW, powołuje Naczelnika (Piastuna) ZRW i Jego Zastępcę, może dokonać zmiany Statutu i rozwiązać ZRW (tak jak w § 9 Statutu ZRW), może wykluczyć członka z ZRW oraz sprawuje nadzór nad pracą Skarbnika ZRW. Wiec ZRW zbiera się przynajmniej raz na cztery lata, na wniosek Naczelnika (Piastuna) ZRW lub co najmniej trzech (z ogólnej liczby pięciu) Starostów (Starszych – Przewodników) kierujących Oddziałami ZRW. Wiec ZRW podejmuje uchwały kwalifikowaną większością 2/3 głosów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w § 5 pkt. 2 oraz w § 9 pkt. 1 i pkt. 2, tj. Zmiana Statutu i rozwiązanie ZRW.


2. Naczelnik (Piastun) reprezentuje ZRW na zewnątrz, sprawuje ogólny nadzór nad pracą ZRW, kieruje bieżącą działalnością ZRW, rozsyła Wici czyli zwołuje Wiec ZRW, kieruje obradami Wiecu ZRW, zatwierdza postanowienia Wiecu, powołuje i odwołuje Ławę Rozjemczą ZRW i Skarbnika ZRW, mianuje swojego Zastępcę w razie zwolnienia się tego stanowiska, zawiesza w prawach członka ZRW, zwalnia z godności w organach ZRW, rozstrzyga w sprawach spornych, sprawuje nadzór nad pracą Skarbnika ZRW, powołuje i rozwiązuje na wniosek zainteresowanych członków Oddziały, Obwody i Gniazda ZRW oraz wyznacza i odwołuje kierujących tymi jednostkami administracyjnymi ZRW na wniosek zainteresowanych członków, wnioskuje zmianę Statutu i rozwiązanie ZRW. Naczelnik (Piastun) ZRW jest upoważniony do składania oświadczeń i dokonywania rozporządzeń majątkiem w imieniu ZRW.


3. Zastępca Naczelnika (Piastuna) ZRW służy wszechstronną pomocą i radą Naczelnikowi (Piastunowi) ZRW w wypełnianiu Jego obowiązków, zastępuje Go na czas niemożności wykonywania czynności urzędowych w zakresie reprezentowania ZRW na zewnątrz, kierowania bieżącą działalnością ZRW oraz zwoływania Wiecu ZRW.


4. Ława Rozjemcza ZRW rozpatruje pisemne wnioski i po zaopiniowaniu przedkłada je Naczelnikowi (Piastunowi) ZRW do decyzji.


5. Skarbnik ZRW sprawuje ogólny nadzór nad sprawami pieniężnymi i majątkowymi ZRW, kieruje nimi na bieżąco, jest odpowiedzialny za finanse ZRW przed Wiecem i Naczelnikiem (Piastunem) ZRW.


6. Sprawowanie godności w organach ZRW ustaje przez śmierć, wyrażenie woli ustąpienia na piśmie lub decyzją Naczelnika (Piastuna) ZRW w przypadku naruszenia zasad wiary lub działania na szkodę ZRW.


§ 7. Jednostki administracyjne (terenowe) ZRW.


1. Na wniosek co najmniej ośmiu członków ZRW, Naczelnik może powołać Oddziały dla ziem: Małopolski, Mazowsza, Pomorza, Śląska i Wielkopolski; w miarę potrzeby również Obwody (na wniosek co najmniej sześciu członków ZRW) i Gniazda (na wniosek co najmniej trzech członków ZRW) dla mniejszych obszarów w obrębie w/w macierzystych ziem Polski. Obwody i Gniazda powoływane (lub odwoływane) są przez Naczelnika (Piastuna) ZRW, na wniosek kierującego Oddziałem po uprzednim zgłoszeniu przez zainteresowanych członków ZRW chęci utworzenia Obwodu lub Gniazda.


2. Bieżącą pracą Oddziałów, Obwodów i Gniazd kierują osoby powołane prze Naczelnika (Piastuna) ZRW na wniosek członków tych jednostek administracyjnych ZRW.


3. Członkowie ZRW mieszkający poza Polską mogą tworzyć Oddziały, Obwody i Gniazda na tych samych zasadach jak w w/w pkt. 1. Administracyjnie podlegają bezpośrednio Naczelnikowi (Piastunowi) ZRW.


4. Naczelnik (Piastun) ZRW może rozwiązać Oddział, Obwód lub Gniazdo ZRW na wniosek członków danej jednostki administracyjnej ZRW lub wobec działalności niezgodnej ze Statutem ZRW; również (z tych samych powodów) na wniosek kierującego zwierzchnią jednostką administracyjną nad daną – podległą – mniejszą jednostką administracyjną ZRW.


§ 8. Majątek ZRW.


1. Nieruchomy i ruchomy majątek ZRW służy wypełnianiu zadań Statutu ZRW.


2. Majątek ZRW pochodzi ze składek, danin i zapisów.


§ 9. Zmiana Statutu i rozwiązanie ZRW.


1. Zmiany Statutu ZRW może dokonać Wiec ZRW na wniosek Naczelnika (Piastuna) ZRW, uchwałą zwykłej większości głosów pełnoprawnych członków ZRW.


2. Rozwiązanie ZRW może nastąpić na wniosek Naczelnika (Piastuna) ZRW jednomyślną uchwałą Wiecu ZRW.


3. Powstały – po ewentualnym – rozwiązaniu ZRW majątek zostanie przeznaczony na cele dobroczynne i naukowe określone bliżej w uchwale rozwiązującej ZRW.


§ 10. Statuty wewnętrzne czyli Regulaminy jednostek administracyjnych ZRW.


1. Oddziały, Obwody i Gniazda mają prawo utworzenia własnych Regulaminów – danych jednostek administracyjnych – zgodnych z postanowieniami Statutu ZRW.


2. O przyjęciu (zatwierdzeniu)  Regulaminów jednostek administracyjnych ZRW i ich zgodności ze Statutem ZRW decyduje Naczelnik (Piastun) ZRW.


3. Projekt Regulaminu jednostki administracyjnej ZRW może utworzyć i przedstawić do zatwierdzenia przez Naczelnika (Piastuna) ZRW  kierujący daną jednostką administracyjną Starosta lub co najmniej 2/3 członków danej  jednostki administracyjnej ZRW, po uprzednim zaopiniowaniu przez Starostę danego Oddziału, z którego wpłynął wniosek projektu Regulaminu danej  jednostki administracyjnej ZRW.


§ 11. Postanowienia końcowe.


1. Niniejszy Statut ZRW wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Wiec ZRW i zatwierdzeniu jego postanowień przez Naczelnika (Piastuna) ZRW oraz ponownego wpisu ZRW do rejestru wyznań.


2. Niniejszy Statut ZRW zastępuje postanowienia dotychczasowego Statutu Zrzeszenia Rodzimej Wiary, który wszedł w życie z dniem wpisu pierwotnego ZRW do rejestru wyznań RP.


3. ZRW zastrzega sobie nazwy ”Wyznanie Wiary Lechitów”, ”Lechickie Zasady Wiary” oraz ”Wyznanie Prapolskie” jako imiona własne w potocznym określeniu.


Autor: Gorazd Bróg-Bogdanowic z Wielkopolskiego Grodu Jarowita – 2000 a.y.p.s. 
Copyright 2019. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego